Photo 2

Send email

झिम्काई पठाउनुहोस्

kur nera visisko atvyrumo ir pasitikejimo,ten ne gali buti ir draugystes:)

zitulia777 , 40

Vilnius, lny'jflgof

खोज्दै पुरुष यति उमेर देखि 37 सम्म 49

d af]N5': Lithuanian, /l;og, पोलिश, ईटालियन
;DaGw af/]: कुनै
d]/f] hLljsf]kfh{g l:ylt: छोरा छोरी संग बस्दै
d]/f] j}jflxs l:ylt: सम्बन्ध बिछेद गरेको
;Gtfg: एक
;Gtfgsf] af/]df: कुनै दिन

d]/f] prfO{: 5' 8" (1.73 m.)
d]/f] jhg: 130 lbs. (59 kg)
d]/f] skfn: पहेको कपाल (बलँन्ड)
d]/f] cfvf: cGo
d]/f] z/L/sf] lsl;d: लगभग औषध

d]/f] lzIff: Secondary school
d]/f] sfd: पसले
d]/f] ?lr: क्यामपीङ्ग , खेल खेल्न, कफि कुराकानी, खाना खाने, चलचित्र र ष्रव्यद्रिश्य

r'/f]6 lkpg]: धुम्रपान गर्दिन
पिय kbfy{: पानी, चिया, हरियो चिया, दुध, कफि, कँकटेल
मेरो vfgf: आलु र मासु, स्वास्थकर
dgkg]{ ;+uLt: पुराना गितहरु, डिस्को
d]/f] ?lrsf] v]n: पैडी, फिगर स्केटिङ्ग, नाच्ने
;]G; ckm x\o'd/: मिलनसार
/f]dfGrs: katatsa na masine:)